Forskning

forskningsstudieSkandinaviska Kiropraktorhögskolan har som ambition att alltid stödja kritiskt tänkande bland våra studenter och bidra till ökad förståelse av kiropraktoryrket genom vidare forskning.

Idag är kunskapen om kiropraktikens behandlingseffekter större än den någonsin har varit tidigare. Forskning kring kiropraktik hjälper oss att förstå vilka behandlingsmetoder som är av störst nytta för våra patienter samt vilka behandlingsmetoder som bör förkastas.

Högskolans forskningsavdelning deltar kontinuerligt i nationella och internationella forskningskongresser samt har medel avsatta för en doktorandplats vid Karolinska Institutet eller annan medicinsk fakultet. Under de senaste åren har vi haft flera publikationer i vetenskapliga tidskrifter.

 

Om du vill veta mer om kiropraktik:

Forskningsstudie 1

Combined chiropractic interventions for low-back pain

I en systematisk litteraturstudie av Walker m.fl. kom man fram till att kiropraktisk behandling hade minskat smärtan och funktionsnedsättningen på patienter med ländryggssmärta. Man kunde se att förbättringen i smärta och funktion var statistiskt signifikant bättre jämfört med träning, medicinering samt sjukgymnastik på kort och medellång sikt.

Walker BF, French SD, Grant W, Green S. Combined chiropractic interventions for low-back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2010.

Forskningsstudie 2

Adding chiropractic manipulative therapy to standard medical care for patients with acute low back pain

En randomiserad kontrollerad studie från 2013, som inte ingår i Walker m.fl. studie. Jämfördes standardvård (diagnostik, utbildning, läkemedel, sjukgymnastik) med standardbehandling i kombination med kiropraktisk behandling (manipulation, massage, motion) hos patienter med ländryggsbesvär. Studien antydde att den kombinerade vården var effektivare i smärtlindring och funktion förbättring än standardvård utan kiropraktik efter både två och fyra veckor. Skillnaderna mellan behandlingsalternativen var kliniskt intressanta.

Goertz CM, Long CR, Hondras MA, Petri R, Delgado R, Lawrence DJ, et al. Adding chiropractic manipulative therapy to standard medical care for patients with acute low back pain: results of a pragmatic randomized comparative effectiveness study. Spine (Phila Pa 1976). 2013.

Forskningsstudie 3

Manipulation or mobilisation for neck pain

I en systematisk litteraturstudie av Gross m.fl. Såg man att manipulationsbehandling på akut nackvärk hade en bättre smärtlindring och funktionsförbättring än placebobehandling, ingen behandling, läkemedelsbehandling, akupunktur eller massage.

Gross A, Miller J, D’Sylva J, Burnie SJ, Goldsmith CH, Graham N, et al. Manipulation or mobilisation for neck pain. Cochrane Database Syst Rev. 2010.

Forskningsstudie 4

Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke – effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder

Nu är SBUs senaste rapport om smärta i nacke och rygg publicerad. Detta delvis tack vare KFS kiropraktorer som svarat på enkäter, faktiskt den terapeutgrupp med högst svarsfrekvens!
Syftet med rapporten var att utvärdera preventiva insatser för att förhindra att akut eller subakut smärta i rygg och nacke utvecklas till långvarig smärta, dvs. att följa effekten i minst tre månader. Metoderna utvärderades ur ett medicinskt, ekonomiskt och etiskt perspektiv.
Några entydiga svar ges inte och det är stort behov av mer forskning. Läs mer här.
Även SKHS satsar på smärtforskning och kommer under de närmaste åren att studera kroniska ländryggspatienter ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Detta som ett doktorandprojekt tillsammans med Karolinska Institutet, med doktorand Filip Gedin.

Även några SKHS kiropraktorer förbereder forskningsplaner inom smärtområdet. Är du också intresserad av att forska, kontakta forskning@kiropraktik.edu