Jämförelse mellan spinala manipulationstekniker och standardbehandling hos läkare vid akut och subakut ländryggssmärta

En randomiserad kontrollstudie gjord av Michael Schneider mfl visar att manuell manipulation ger signifikant bättre resultat vad avser funktion i vardagen och minskad smärta på kort sikt än manipulation med aktivator och standardbehandling hos läkare vid akut och subakut ländryggssmärta.

I studien deltog 107 individer med ländryggssmärta med en duration < 12 veckor. Dessa randomiserades till tre behandlingsgrupper, manuell manipulation, manipulation med aktivator eller standardbehandling hos läkare. Deltagarna i manipulationsgrupperna fick behandling två gånger i veckan under fyra veckor medan den tredje gruppen fick träffa läkare tre gånger under fyra veckor. Den gruppen som träffade läkare fick NSAID samt råd om att hålla sig aktiv och undvika långvarigt sängliggande. Deltagarna rapporterade sin funktion via ODI och sin smärta via numerisk smärtskala vid baslinje, fyra veckor, tre månader och efter sex månader.

Resultatet av studien visar att manuell manipulation har bättre effekt på självrapporterad funktion och smärta på kort sikt än manipulation med aktivator och standardbehandling hos läkare. Funktionsförbättringen och smärtreduceringen var både signifikant och kliniskt relevant. Däremot fanns det ingen statiskt skillnad mellan grupperna vid uppföljningen efter tre och sex månader. Författarna anser att manuell manipulation ska ses som ett effektivt behandlingsalternativ för patienter med akut och subakut ländryggssmärta på kort sikt.

 

Comparison of spinal manipulation methods and usual medical care for acute and subacute low back pain: a randomized clinical trial.